Aanbod

Themabijeenkomsten Broed- en groeiplaatsen Dialoog en gesprek Workshops
De Stadskrachtacademie

Het aanbod
van 3D

Stadskrachtacademie Jong
Trainingen Gastcolleges en talks Ondersteuning

Faciliteren van ontmoeting en verbinding

Themabijeenkomsten

Doelgroep: bewoners, stadhuis en raad, maatschappelijke organisaties, initiatiefnemers, bedrijven, scholen

Wilt u uw medewerkers of doelgroep inspireren en een themabijeenkomst organiseren van 10 tot 80 personen? Dan bent u bij DoorDacht Doen aan het juiste adres. DoorDacht Doen helpt u met het uitdenken, plannen, organiseren en presenteren van het event.

Mogelijkheden:

 • Themabijeenkomsten
  Over democratische ontwikkeling, burger- en overheidsparticipatie, burgerschapsvorming of een ander maatschappelijk thema.
 • Maken van een plan, uitnodigen sprekers, regelen ruimte.
 • Digitaal en/of offline.
 • Een combinatie van bovenstaande opties.
 • Of zoekt u misschien een dagvoorzitter of gespreksleider?

Wilt u meer informatie of uw mogelijkheden bespreken maak een afspraak

Overig aanbod / sitemenu

 
   
Broed- en groeiplaatsen

Doelgroep: bewoners, stadhuis en raad, maatschappelijke organisaties, initiatiefnemers, bedrijven, scholen

Broedplaatsen zijn plekken waar verschillende partijen elkaar kunnen ontmoeten, netwerken en met elkaar kunnen nadenken en broeden op ideeën, vragen en ontwikkelingen. Vanuit DoorDacht Doen doe ik de voorbereiding van deze werkvorm en begeleid ik de sessie.

Mogelijkheden:

 • Broedplaatsen waar we op voorhand weten welke partijen er komen.
 • Broedplaatsen waar de deelnemers niet vooraf bepaald zijn.
 • Broedplaatsen rondom een maatschappelijk thema.
 • Broedplaatsen voor een specifieke doelgroep.
 • Een combinatie van bovenstaande opties.
 • Digitaal of offline.

In Amersfoort ondersteun ik Bewoners033 bij de Broedplaatsen voor ideeën van bewoners. Bij deze broedplaatsen participeren inwoners, ambtenaren, wethouders en raadsleden.

Groeiplaatsen zijn bijeenkomsten waar we de ruimte nemen om samen met elkaar naar de eigen praktijk (terug) te kijken. Soms moeten we even stil staan met elkaar om niet te stagneren. Deze sessies kunnen zowel met meerdere organisaties, in groepsverband als één op één geboekt worden.

Wilt u meer informatie of uw mogelijkheden bespreken maak een afspraak

Overig aanbod / sitemenu

 • Voor broedplaatsen voor scholen zie hier
   
Dialoog en (stads)gesprekken

Doelgroep: maatschappelijke organisaties, stadhuis en raad, (hoge)scholen

Spreken doen we dagelijks, maar goed communiceren is niet gemakkelijk. Daar komt bij dat we meestal beter hebben geleerd te spreken en te presenteren dan te luisteren. Luisteren is een vaardigheid dat het nodige van mensen vraagt.

De waarde van een zorgvuldig gesprek is niet te onderschatten, zeker in ons huidige jachtige en diverse maatschappij. Zorgvuldig spreken en goed kunnen luisteren is een belangrijke vaardigheid. Dat geldt zeker in sociale en publieke beroepen waarbij contact met mensen onderdeel is van het werk. Jezelf verstaanbaar weten te maken is belangrijk, goed kunnen luisteren is misschien nog wel belangrijker.

Mogelijkheden:

 • DoorDacht Doen ondersteunt bij gesprek.
 • Organiseren en begeleiden van dialoog en gesprek in de stad.
 • Of zoekt u een dagvoorzitter?
 • Digitaal en/of offline.

Wilt u meer informatie of uw mogelijkheden bespreken maak een afspraak

Overig aanbod / sitemenu

 • Ondersteuning initiatiefnemers bij communicatie naar organisaties en stadhuis zie hier
 • Aanbod kinderdialogen zie hier
 • Wilt u zelf leren een dialoog te begeleiden, zie hier
 • Voor trainingen dialogische vaardigheden en interprofessionaliteit zie hier

Leerwerkvormen

Workshops

Doelgroep: algemeen

 • Communicatie en dialoog.
 • Schrijf je organisatieverhaal.
 • Basis Linkedintraining, profiel en bedrijfspagina.
 • Digital Community Building (LinkedIn).

WORKSHOPS HOREND BIJ HET AANBOD VAN DE STADSKRACHTACADEMIE

Doelgroep: burgerinitiatieven en sociaal ondernemers

 • Wegwijs in actief Amersfoort.
 • Van idee tot werkelijkheid, wat moet je als initiatiefnemer weten en kunnen?
 • Communiceren met instanties.
 • Schrijf je organisatieverhaal (storytelling).
 • Fondsenwerving en lobby.

Doelgroep: Ambtenaren, raadsleden en maatschappelijke organisaties

 • Van burgerkracht tot impact ondernemen.
 • Verschuivende rollen, wat betekent dit voor jou?
 • Communiceren met initiatiefnemers.
 • Burgerschapsvorming in stad, wijk en school. Met een ecologische blik leren kijken naar de stad.

Wilt u meer informatie of uw mogelijkheden bespreken maak een afspraak

Overig aanbod / sitemenu

 
   
Trainingen

Training dialogische vaardigheden en interprofessionaliteit (algemeen)

Voor professionals die dialogisch handelen onderdeel van hun repertoir willen maken. Samenwerken is het sleutelwoord: interprofessioneel, interdisciplinair en interorganisatorisch. Daar waar wetten, protocollen, organsatie- en persoonlijke belangen spelen, hebben professionals baat bij goed ontwikkelde dialogische vaardigheden. 

DOORDACHT DOEN HEEFT OOK MET ANDERE PARTIJEN TRAININGEN ONTWIKKELD

Training dialogische vaardigheden en interprofessionaliteit voor professionals werkzaam met jeugdigen

Doelgroep: uitvoerende en aansturende professionals in onderwijs, jeugdzorg, WMO, GGZ, gemeenten, en ZZP-ers in overeenkomende domeinen

Werken en besluiten nemen in het onderwijs, sociaal- en openbaar domein is bijna altijd complex. Zeker waar professionals uit verschillende domeinen voor de jeugdige moeten samenwerken. Al snel krijg je te maken met verschillende opdrachten, doelen, wetten en meningen Wij pleiten voor gesprek en besluitvorming die dialogisch tot stand komt. Hoe dat eruit ziet en wat je daarvoor nodig hebt leer je in deze training van 3 dagdelen.

Voor meer informatie, zie Act-inclusief

TrainingenWerklabs voor ambtenaren

Doelgroep: gemeenteambtenaren

Op meer en meer plekken werken gemeenten samen met bewonersinitiatieven. Die actieve bewoners hebben vaak grootse plannen. Ze willen WMO-taken overnemen, een buurthuis beheren of een nieuw stadspark ontwikkelen. Door de energietransitie en de nieuwe Omgevingswet zullen bewoners dat nog vaker gaan doen. Veel gemeenten zoeken dan ook naar nieuwe manieren om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven. Een werklab verbindt de wereld van bewonersinitiatief met die van de gemeente. Je leert tijdens het lab in 3 dagdelen hoe je (nog beter) kunt samenwerken met bewonersinitiatieven.

Het werklab is ontwikkeld samen met A&O fonds Gemeenten en LSAbewoners

Wilt u meer informatie of uw mogelijkheden bespreken maak een afspraak

Overig aanbod / sitemenu

 
   
Gastcolleges en talks

Doelgroep: stadhuis en raad, scholen en hogescholen, sociaal domein

Bent u op zoek naar een presentatie of organiseert u een studiedag voor uw school of organisatie? Misschien zoekt u iemand die een gastcollege kan verzorgen? Naast de beschreven workshops, is er de mogelijkheid van workshops op maat.

Vanuit mijn achtergrond als Humanisticus ben ik al verscheidene jaren bezig met thema’s als democratische ontwikkeling en burgerschapsvorming, het nieuwe maatschappelijk middenveld en diversiteit en inclusie. Hierbij richt ik mij vooral op wat dit van ons vraagt in samenwerking met elkaar en van ons eigen professionaliteit.

Deze achtergrond maakt dat ik veel over de theorie en praktijk van deze thema’s kan vertellen, en waar relevant in relatie tot professioneel handelen en visievorming.

 • Democratische ontwikkeling. Waar spreken we over en welke vormen zijn er? En wat betekent dit voor het beleidsproces of besluitvorming.?
 • Burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Vormen, kansen en mogelijkheden. Wat betekent dit voor uw werk en rol?
 • Participatie. Wat betekent dat begrip eigenlijk?
 • Burgerschapsvorming en jongerenparticipatie in school, buurt en stad.
 • Sociaal ondernemen en Impact Ondernemen.
 • Diversiteit en inclusie. Wat betekenen deze begrippen? Hoe verhouden zij zich tot empowerment en meedoen? Etc.
 • Professionaliteit en samenwerken. Over democratische- en normatieve professionaliteit en goed samenwerken.

Combinaties van bovenstaande thema’s zijn mogelijk. Wilt uw meer informatie of de mogelijkheden bespreken maak een afspraak

Overig aanbod / sitemenu

   

Ondersteuning

 

Doelgroep: stadhuis en raad, initiatiefnemers, scholen, sociaal domein

Naast het faciliteren van bijeenkomsten, gesprek en leerwerkvormen biedt ik ook praktische ondersteuning aan.

Voor initiatiefnemers ondersteuning bij:

 • Activiteiten
 • Communicatie naar organisaties en stadhuis
 • Schrijven organisatieverhaal, projectplannen
 • Inventarisaties
 • Fondsenwerving

 

Voor organisaties ondersteun ik bij:

 • Communicatie naar initiatiefnemers.
 • Visievorming op democratische ontwikkeling, burgerschap, inclusie.
 • Inventarisaties, evaluaties
 • Het organiseren van activiteiten.

 

Wilt u meer informatie of uw mogelijkheden bespreken maak een afspraak

Overig aanbod / sitemenu

 Stadskrachtacademie (Amersfoort)

Doelgroep: actieve inwoners maatschappelijke organisaties, stadhuis en raad, (hoge)scholen.STADSKRACHTACADEMIE AMERSFOORT

Stadskrachtacademie Amersfoort verbindt, ontzorgt en faciliteert het gezamenlijk leren voor onze stad. Samen met elkaar kunnen we stadskracht faciliteren en ontwikkelen.

Om ervoor te zorgen dat goede sociale, duurzame en circulaire ideeën kunnen groeien en bloeien, is het belangrijk dat we een ondersteunend ecosysteem van werkvormen en leeraanbod hebben. Een ecosysteem waarin inwoners (sociaal)ondernemers, ambtenaren, raadsleden en professionals elkaar vinden, met elkaar vak- en praktijkkennis uitwisselen en van elkaars kracht weten te leren.

Verschillende afzonderlijk beschreven delen van diensten voor initiatiefnemers, ambtenaren en maatschappelijk organisaties vallen onder de paraplu van Stadskrachtacademie Amersfoort:

Maar er is meer mogelijk, zie het aanvullend menu (voor mobiel).

WAT BIEDT STADSKRACHTACADEMIE AMERSFOORT?

Stadkrachtacademie Amersfoort biedt inwoners en proffesionals een curriculum van werkvormen en leeraanbod voor publieke en sociale vraagstukken die spelen in de stad. Voor het aanbod voor jeugdigen zie Stadskrachtacademie jong.

WERKVORMEN PASSEND BIJ VERSCHILLENDE VOORKEUREN

De Stadskrachtacademie biedt verschillemde werkvormen, zodat we allemaal onze route naar stadskracht kunnen vinden.

KUNNEN INSPELEN OP DE VRAGEN DIE SPELEN

Bij de Stadskachtacademie kunnen we inspelen op wat er nodig is:

 • Vaardigheden en kennis die bewoners, raadsleden of ambtenaren zoeken en waarvoor zij workshops kunnen volgen.
 • Een dialoog of reflectiesessie over energiearmoede, want samen weten en kunnen we meer.
 • Bij de Stadkrachtacademie kunnen we ook met elkaar onderzoeken hoe een wijk aardgasvrij gemaakt kan worden en hoe we dat sociaal, inclusief en duurzaam kunnen organiseren?
 • Een bijeenkomst organiseren dat raakt aan een actuele vraag in de stad, het stadhuis of de Raad.
Aanvullend menu

Ervaringsexcursies

 • Rondleidingen / fietstochten door initiatiefrijk Amersfoort.
 • Op bezoek bij een andere organisatie: ziekenhuis, school, de politie, etc. Inclusief nabespreking en lessen voor de eigen praktijk.
 • Ministage: een dag meelopen in een andere organisatie. Inclusief nabespreking en lessen voor de eigen praktijk.

Inspiratiebijeenkomsten

 • Inspiratielunches waarbij we sprekers uitnodigen die gedurende de lunch ingaan op een voor de academie relevant vraagstuk.
 • Expertsessies. Aan de hand van een vooraf te lezen artikel gaan we samen met een expert dieper in op een voor de academie relevant vraagstuk.
 • De Stadskrachtacademie kan ook thematische bijeenkomsten op maat organiseren.

Wilt u meer informatie of uw mogelijkheden bespreken maak een afspraak

Overig aanbod / sitemenu

 • Ook diensten van anderen kunnen een plek krijgen binnen De Stadskrachtacademie. Interesse stuur een bericht

Stadskrachtacademie jong (educatie)

Doelgroep: jeugdigen, onderwijs maatschappelijke organisaties, stadhuis en raad, (hoge)scholen

Docenten, jongerenwerkers en andere professionals die zich richten op jeugdigen vinden mijn aanbod voor burgerschapsvorming en ondernemende vaardigheden bij Stadskrachtacademie Jong.

We leven in een land dat niet alleen superdivers is wat betreft samenstelling van inwoners. We hebben ook te maken met verschillende maatschappelijke uitdagingen en een overheid die inwoners steeds meer is gaan vragen te ondersteunen en verantwoordelijkheid te nemen. Daar is veel over te zeggen en kunnen en ook kritisch over zijn. Zie hiervoor ook mijn artikel over kinder- en jongerenparticipatie Tegelijkertijd zijn er steeds meer inwoners die zelf de handschoen oppakken. Zij zien in hun leefomgeving zaken of voelen de urgentie om zelf actie te ondernemen.

Vanuit Doordacht Doen richt ik me met Stadskrachtacademie Jong ook op het leren ontwikkelen van een kritisch-democratische houding en stadskracht bij kinderen en jongeren.

Daar horen de volgende onderdelen bij:
 • Leren wat kritisch democratisch burgerschap inhoudt.
 • Dialogische vaardigheden leren.
 • Leren hoe je jezelf kunt laten horen.
 • Weten hoe je jouw idee voor je straat buurt of stad kunt realiseren.
 • Weten wie je kunt inschakelen om jou te helpen of hoe jij anderen kunt helpen.

Mogelijkheden:
 • Ondersteuning lessen burgerschapsvorming.
 • Kinderdialoog / kinderwijkdialoog.
 • Kinder- en jongerenbroedplaatsen.
 • Begeleiding van jeugdigen en scholen bij het opzetten van een project in de buurt.

 Wilt u meer informatie of uw mogelijkheden bespreken maak een afspraak

Overig aanbod / sitemenu

 • Wilt u zelf leren een dialoog te begeleiden, zie hier
 • Voor presentaties voor studiedagen of gastlessen, zie hier
 • Voor begeleiding bij visievorming op burgerschapsvorming, zie hier
 • Voor begeleiding en visievorming op inclusie en inclusief handelen voor jeugdigen zie Act-inclusief
 • Ook diensten van anderen kunnen een plek krijgen binnen Stadskrachtacademie Jong. Interesse stuur een bericht