Privacy en Cookie Policy

Deze pagina is nog onder constructie

Privacy en Cookie Policiy

Doel

DoorDacht Doen levert diensten waarbij volwassenen en kinderen hun stem kunnen laten horen over maatschappelijke thema’s.. Daanaast motiveert DoorDacht Doen (afgekort 3D) het samen werken aan democratische ontwikkeling en het nieuw maatschappelijk middenveld. Dit doet 3D door in gemeenten (voornamelijk steden) het gezamenlijk leren hierover te motiveren en maatschappelijk infiatiefnemers te ondersteunen. Initiaitefnemers zijn voor 3D inwoners die publieke initiatieven nemen in hun wijk, straat of buurt en waardegedreven ondernemers (impactondernemers).

DoorDacht Doen heeft haar statutaire zetel in Amersfoort en staat vermeld in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 66154162 en handelsnaam: DoorDacht Doen onder en als lid van Blauwe Paraplu Coöperatie U.A. DoorDcht Doen houdt kantoor aan de Van Galenstraat 30, 3814 RD te Amersfoort.

De noodzaak tot vernetwerking

Het welslagen van bovengenoemde doelstelling is afhankelijk van de maatschappelijk samenwerkende kracht van vele personen, belangengroepen en organisaties. Dat brengt met zich mee dat DoorDacht Doen haar missie slechts kan realiseren door vernetwerking, waarvoor het registreren van contactgegevens essentieel is. Deze contactgegevens dienen het communiceren, ze voeren de basis voor transacties, en ze dienen de (regionale) contactlegging tussen partijen.

Analyses

Aanvullende gegevens dienen voor het op maat brengen van trainingen, het doorslaggevend adviseren en begeleiden bij thuiszitcasussen (historie casus en betrokken personen en instanties) en het doen van geanonimiseerde analyses m.b.t. onderbouwing van oorzaken bij het ontstaan, de mechanismen bij voortzetting van steeds langdurend wordende casussen en de mogelijkheden voor het oplossen van deze casussen.

Statement

DoorDacht Doen gebruikt aldus de aan haar verstrekte gegevens of zelf verworven persoonsgegevens – uit directe contactlegging met personen en/of openbare internet data – uitsluitend voor gebruik conform bovenbeschreven doelstelling en analyses. Persoonsgegevens worden niet uitgewisseld. Mocht er aanleiding zijn om gegevens uit te wisselen, dan zullen betrokkenen daarop worden bevraagd en zal conform het antwoord worden gehandeld. In geen geval worden persoonsgegevens ‘verkocht’ (of vergelijkbaar) voor het generen van inkomsten.

Cookies

DoorDacht Doen registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan DoorDacht Doen de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren op DoorDacht Doen

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden alleen gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken en worden niet opgeslagen. De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn.

U heeft het recht:

  • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
  • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
  • via ons contactformulier een klacht in te dienen

* wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve klanten voor bijvoorbeeld urgente servicemeldingen (spoedonderhoud of kwetsbaarheden bijvoorbeeld). Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.